Dee Coastliners

Dee Coastliners

About the project

Dee Coastliners is a Tidal Dee Catchment Partnership project designed to inspire coastal communities on the Wirral and in Flintshire & Denbighshire about the natural heritage of the Dee Estuary. Led by Cheshire Wildlife Trust and supported by The National Lottery Heritage Fund.

The project aims to

  • Make the Estuary a greater part of more people’s lives and a better place to live, work and play.
  • Work with local communities, visitors and partners to ensure our natural heritage is better managed and recorded.
  • Raise awareness of the habitats and wildlife along both sides of the Estuary.
  • Empower local communities to reduce environmental impacts and offer training and life-long learning.   

Am y prosiect

Mae Dee Coastliners yn Bartneriaeth Dalgylch Dyfrdwy Lanwol sy’n ceisio ysbrydoli cymunedau arfordirol yng Nghilgwri ac yn Sir y Fflint a Sir Ddinbych ynghylch treftadaeth naturiol Aber Afon Dyfrdwy. Dan arweiniad Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Gaer gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Nod y prosiect yw

  • Bod yr Aber yn chwarae mwy o ran ym mywydau mwy o bobl ac yn lle gwell i fyw, gweithio a chwarae ynddo.
  • Gweithio gyda chymunedau lleol, ymwelwyr a phartneriaid i sicrhau bod ein treftadaeth naturiol yn cael ei rheoli a'i chofnodi’n well.
  • Codi ymwybyddiaeth o’r cynefinoedd a'r bywyd gwyllt ar ddwy ochr yr Aber.
  • Grymuso cymunedau lleol i leihau effeithiau amgylcheddol a chynnig hyfforddiant a dysgu gydol oes.   
Happy volunteer in the wild

(c) Katie Greenwood

Coastlives

Bringing the Dee Estuary into people’s lives through volunteering and learning opportunities.

Dod ag Aber Afon Dyfrdwy i fywydau pobl drwy wirfoddoli a chyfleoedd dysgu.

Volunteer with us | Gwirfoddoli gyda ni
Dee Estuary

Love My Estuary | Caru fy Aber

Tackling pollution by engaging communities and businesses.

Mynd i'r afael â llygredd drwy ymgysylltu â chymunedau a busnesau.

Wirral Wildlife with their award

Wirral Wildlife with their award

Dee Champions | Pencampwyr Dyfrdwy

Empowering and inspiring others in their coastal community.

Unigolion sy'n grymuso ac yn ysbrydoli eraill yn eu cymuned arfordirol.

boats on beach

Dee Legacy | Etifeddiaeth y Ddyfrdwy

Long term improvement of coastal communities.

Gwella cymunedau arfordirol yn yr hirdymor

Contact us / Cysylltu â ni

Katherine Wade, Engagement Officer / Swyddog Ymgysylltu -kwade@cheshirewt.org.uk / 07394568565

Sarah Bennett, Development Manager / Rheolwr Datblygu sbennett@cheshirewt.org.uk