Our Dee Estuary

Our Dee Estuary

About the project

Our Dee Estuary is a Tidal Dee Catchment Partnership project designed to inspire coastal communities on the Wirral and in Flintshire & Denbighshire about the natural heritage of the Dee Estuary. Led by Cheshire Wildlife Trust and supported by The National Lottery Heritage Fund.

The project aims to

  • Make the Estuary a greater part of more people’s lives and a better place to live, work and play.
  • Work with local communities, visitors and partners to ensure our natural heritage is better managed and recorded.
  • Raise awareness of the habitats and wildlife along both sides of the Estuary.
  • Empower local communities to reduce environmental impacts and offer training and life-long learning.   

Am y prosiect

Caru Aber Dyfrdwy yn Bartneriaeth Dalgylch Dyfrdwy Lanwol sy’n ceisio ysbrydoli cymunedau arfordirol yng Nghilgwri ac yn Sir y Fflint a Sir Ddinbych ynghylch treftadaeth naturiol Aber Afon Dyfrdwy. Dan arweiniad Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Gaer gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Nod y prosiect yw

  • Bod yr Aber yn chwarae mwy o ran ym mywydau mwy o bobl ac yn lle gwell i fyw, gweithio a chwarae ynddo.
  • Gweithio gyda chymunedau lleol, ymwelwyr a phartneriaid i sicrhau bod ein treftadaeth naturiol yn cael ei rheoli a'i chofnodi’n well.
  • Codi ymwybyddiaeth o’r cynefinoedd a'r bywyd gwyllt ar ddwy ochr yr Aber.
  • Grymuso cymunedau lleol i leihau effeithiau amgylcheddol a chynnig hyfforddiant a dysgu gydol oes.   
Happy volunteer in the wild

(c) Katie Greenwood

Coastlives

Estuary wildlife focussed volunteering, training and learning.

Gwirfoddoli, hyfforddiant a dysgu wedi canolbwyntio ar fywyd gwyllt yr aber.

Volunteer with us | Gwirfoddoli gyda ni
Dee Estuary

Love My Estuary | Caru fy Aber

Promoting the estuary and encouraging behaviour change.

Hyrwyddo’r aber ac annog altrad ymddygiad.

boats on beach

Dee Legacy | Etifeddiaeth y Ddyfrdwy

Establishing a long-term and unified approach to estuary management.

Sefydlu agwedd hir-dymor ac unedig tuag at reolaeth yr aber.

Contact us / Cysylltu â ni

Sarah Bennett, Development Manager / Rheolwr Datblygu sbennett@cheshirewt.org.uk